1. Vispārīgie noteikumi
 
1.1. Šie SIA "Graanul Pellets" , reģistrācijas numurs 44103056850 , adrese: Siguldas nov., Inčukalna pag., Inčukalns, Plānupes iela 34, LV-2141, (turpmāk – “Pārdevējs”) Distances pirkuma noteikumi (turpmāk – “Noteikumi”) attiecas uz visām personām (turpmāk – “Pircējs”), kuras izmanto tiešsaites veikalu (turpmāk – “E-veikals”) tīmekļa vietnē www.graanul.lv (turpmāk – “Vietne”), pasūta un iegādājas preces. Pārdevēja kontaktinformācija ir pieejama Vietnē. Pārdevēja grupas uzņēmumi arī var pārdot preces, izmantojot E-veikalu pēc Pārdevēja pilnvarojuma, un tādā gadījumā persona, kura rēķinā ir norādīta kā preču pārdevējs, tiek uzskatīta par Pārdevēju, un uz to attiecas visas Pārdevēja tiesības un pienākumi, kas noteikti šajos Noteikumos.
 
1.2 Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies, saprot, piekrīt un apņemas ievērot šos Noteikumus.
 
1.3 Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 
1.4 Ar Pircēju noslēgtos līguma dokumentus (šos Noteikumus, pasūtījumu, pasūtījuma apstiprinājumu, rēķinu) Pārdevējs glabā uz pastāvīga informācijas nesēja.
 
1.5 Pirkuma līgums starp Pārdevēju un Pircēju uzskatāms par noslēgtu, Pārdevējam nosūtot Pircējam e-pastu, kas apliecina pasūtījuma pieņemšanu, ja vien Noteikumos nav noteikts citādi.
 
2. Preču iegāde
 
2.1 E-veikalā pārdoto preču cenas ir norādītas blakus katrai konkrētajai precei. Visas cenas, kas norādītas e-veikalā, ir norādītas eiro (EUR) valūtā un ietver PVN. Cena un pieejamība var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja Pircējs ir veicis pasūtījumu pirms preču cenas maiņas, pasūtījumam tiks piemērota pasūtījuma apstiprināšanas brīdī spēkā esošā cena.
 
2.2 Lai iegādātos preces E-veikalā, Pircējs:
  • izvēlas nepieciešamās preces un vēlamo daudzumu;
  • norāda savu kontaktinformāciju;
  • izvēlas maksājuma veidu;
  • piekrīt šiem Noteikumiem. 
 
2.3 KKad visa nepieciešamā informācija ir ievadīta, ekrānā tiks parādīta kopējā maksājamā summa. Pasūtījumu var apstiprināt, un apmaksu var sākt, nospiežot uz pogas "Maksāt".
 
2.4 Par pasūtītajām precēm jūs varat norēķināties E-veikalā, izvēloties šādas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu pakalpojumu sniedzējs Maksekeskus AS:
  • Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor;
  • Visa/Mastercard karšu maksājumi.
 
Maksājums tiek veikts ārpus e-veikala vides attiecīgās bankas vai maksājumu pakalpojuma sniedzēja drošajā maksājumu vidē. NB! Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, apstipriniet pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”. Pasūtījums tiek uzskatīts par veiktu, kad Pircējs veic maksājumu.
 
2.5 Pircējam gadā maksimāli iegādei pieejamais preču skaits ir 20 paletes. Pasūtījumi, kas pārsniedz gada maksimāli pieejamo preču skaitu attiecībā uz konkrēto pircēju, tiks anulēti.
 
2.6 Ja Pircējs pieprasa no Pārdevēja atsevišķu piedāvājumu preču pasūtīšanai, Pārdevējs nosūta piedāvājumu Pircējam uz norādīto e-pastu. Šādā gadījumā pārdošanas līgums starp Pārdevēju un Pircēju uzskatāms par noslēgtu saskaņā ar Noteikumos izklāstītajiem nosacījumiem, tiklīdz Puses atbilstoši vienojušās par konkrēto pasūtījumu un maksu.

2.7 Saņemot pasūtījumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta Pircējam uz Pircēja norādīto e-pasta adresi apliecinājumu par pasūtījuma saņemšanu.
 
3. Preču saņemšanas noteikumi
 
3.1 Iegādātās preces Pircējs 7 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža var saņemt preču saņemšanas punktā Siguldas nov., Inčukalna pag., Inčukalns, Plānupes iela 34, LV-2141, preces saņemšanas brīdī nosaucot pasūtījuma numuru un parakstot pavadzīmi. Pircējs preces var saņemt pats vai pilnvarot citu personu preču saņemšanai. Visas pasūtītās preces Pircējam vai pircēja pilnvarotai personai ir jāizņem vienā reizē.
 
3.2. Gadījumā, ja Pircējs neveic pasūtītās preces saņemšanu 7 dienu laikā, Pārdevējs anulē Pircēja veikto pasūtījumu un 3 darba dienu laikā pilnā apmērā atgriež Pircējam veikto maksājumu.
 
3.3 Gadījumā, ja Pircējs preces saņemšanai pilnvaro citu personu, Pircējam ir pienākums saskaņot šādu preču saņemšanu ar Pārdevēju. Saņemot preci, pircēja pilnvarotai personai ir jānosauc pasūtījuma numurs.

3.4 Preču nejauša zaudējuma vai bojājuma risks pāriet Pircējam no brīža, kad preces tiek nodotas Pircējam vai pircēja pārstāvim.
 
4. Atteikuma tiesību izmantošana un preces atgriešana

4.1 Pircējam, kurš ir uzskatāms par patērētāju, ir tiesības 14 dienu laikā atkāpties no šī līguma, nenorādot atkāpšanās iemeslu. Atkāpšanās termiņš beidzas 14 dienu laikā pēc datuma, kurā preces nonākušas Jūsu vai trešās personas, kas nav pārvadātājs un ko Jūs esat izraudzījies, fiziskā valdījumā.

4.2 Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums jāinformē mūs (adrese: Siguldas nov., Inčukalna pag., Inčukalns, Plānupes iela 34, LV-2141; e-pasts: info@graanulpellets.lv) par Jūsu lēmumu atkāpties no šī līguma, nosūtot nepārprotamu paziņojumu (piem., pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pasta ziņojumu). Jūs varat izmantot pievienoto atkāpšanās no līguma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti (pielikums Nr.1).

4.3 Pircējs (patērētājs) nosūta preci atpakaļ Pārdevējam vai pats nodod to Pārdevējam adresē Siguldas nov., Inčukalna pag., Inčukalns, Plānupes iela 34, LV-2141 bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

4.4 Pircējs (patērētājs) sedz visas preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas.

4.5 Pircējs (patērētājs) ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Pircējam (patērētājam) ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā), kā arī jāievēro preces uzglabāšanas noteikumi. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, Pircējs (patērētājs) ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto un, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

4.6 Pārdevējs ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņemta informāciju par Pircēja (patērētāja) lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā Pircējam (patērētājam) viņa samaksāto naudas summu.
 
5. Pircēja tiesības neatbilstošas preces gadījumā
 
5.1 Pircējam, kurš ir uzskatāms par patērētāju, ir tiesības iesniegt Pārdevējam prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā. Prasība jāiesniedz nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc defekta atklāšanas. Visā preču lietošanas un glabāšanas laikā, kā arī atklājot defektu, Pircējam ir jāveic saprātīgi pasākumi, lai saglabātu un aizsargātu preces, tostarp neizmantojot bojātās preces.
 
5.2 Pircējam, kurš nav uzskatāms Patērētāju, ir pienākums pārbaudīt iegādātās Preces saņemšanas brīdī un nekavējoties pēc Preces saņemšanas informēt Pārdevēju par jebkādiem defektiem, kas var tikt atklāti parastās pārbaudes gaitā. Par citiem defektiem, ko nav iespējams konstatēt, pārbaudot preci, jāziņo tūlīt pēc to atklāšanas. Paziņojumam jābūt rakstiskam, un tajā precīzi jāapraksta defektu raksturs un apjoms. Pārdevējs nav atbildīgs par preču defektiem, ja pircējs savlaicīgi neiesniedz sūdzību.

5.3 Lai atvieglotu jebkādu turpmāku problēmu risināšanu, Pircējam ir pienākums saglabāt pirkuma dokumentus (rēķins, pasūtījums, pasūtījuma apstiprinājums u.c.), pierādot, ka preces ir iegādātas E-veikalā.

5.4 Sūdzības par E-veikalā iegādātajām precēm Pārdevējam var iesniegt zemāk norādītajās adresē: Siguldas nov., Inčukalna pag., Inčukalns, Plānupes iela 34, LV-2141 vai e-pastu info@graanulpellets.lv.

5.5 Sūdzībā Pircējam ir pienākums norādīt sūdzības atrisināšanai nepieciešamo informāciju (t.i., Pircēja nosaukums un kontaktinformācija, sūdzības datums, pasūtījuma datums, pirkuma rēķina numurs, norēķinu konta numurs, preces nosaukums, precīzs defekta apraksts, prasība pret Pārdevēju).
 
5.6 Preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā Pircējs, kurš ir uzskatāms par patērētāju, var izmantot likumā paredzētos tiesiskās aizsardzības līdzekļus:
  • lūgt pārdevējam novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem;
  • lūgt apmainīt preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
  • lūgt attiecīgi samazināt preces cenu;
  • lūgt atcelt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudas summu.
 
5.7 Pārdevējs ir atbildīgs Pircējam par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas Pircējam radušies saskaņā ar piemērojamo likumu, ievērojot turpmāk punktā norādītos atbildības ierobežojumus. Pārdevēja atbildība ir ierobežota līdz preces pirkuma cenai.
 
5.8 Pārdevējs nav atbildīgs par Preces defektiem vai jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies preces nepareizas lietošanas rezultātā. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas Pircējam var rasties šo Noteikumu pārkāpšanas rezultātā.
 
5.9 Ja prece ir jānosūta diagnostikai vai ekspertīzei, lai noteiktu preces defekta raksturu un cēloni, un diagnostiskā vai ekspertīze atklāj, ka Pārdevējs nav atbildīgs par preces defektu, ekspertīzes un diagnostikas izmaksas sedz Pircējs.
 
5.10 Gadījumā, ja puses nespēj vienoties par strīdu, strīds tiek izšķirts Noteikumu 6.3. punktā noteiktajā kārtībā. 
 
5.11 Patērētājs tiesīgs izmantot ārpustiesas strīda risināšanas iespēju, vēršoties Patērētāju strīdu  risināšanas komisijā https://www.ptac.gov.lv/lv/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija
 
5.12 Patērētāju strīdu risināšanas komisijas kompetencē ir izšķirt strīdus, kas izriet no patērētāja un Pārdevēja līguma, kuru puses nav spējušas atrisināt, savstarpēji vienojoties, un kuru strīdīgo preču vai pakalpojumu vērtība ir EUR 20.00 – EUR 14 000.00. Komisijas darba uzdevumi ir pieejami tās tīmekļa vietnē.
 
5.13 Patērētājs var arī izmantot Eiropas Savienības tiešsaistes patērētāju strīdu risināšanas platformu, lai iesniegtu sūdzību pret Pārdevēju. https://ec.europa.eu/odr.
 
 
6. Atbildība
 
6.1 Puses nav atbildīgas par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ (nepārvarama vara, force majeure), ko Puse nevarēja paredzēt un novērst.
 
6.2 Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības par zaudējumiem, kas rodas šo Noteikumu pārkāpšanas rezultātā vai tādēļ, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku.
 
6.3 Pircējs ir atbildīgs par patiesu, precīzu  un atbilstošu datu sniegšanu Pārdevējam, un Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos vai saistību neizpildi, ja tas rodas Pircēja neprecīzi sniegtas informācijas rezultātā.
 
7. Nobeiguma noteikumi
 
7.1 Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Privātuma politiku, kas ir neatņemama šo Noteikumu daļa.
 
7.2 Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šos Noteikumus un jebkādas citas Pārdevēja vadlīnijas, politikas un citus noteikumus un nosacījumus. Visas šādas izmaiņas stājas spēkā dienā, kad tās ir publicētas Vietnē. Paziņojums par izmaiņām tiks publicēts Vietnē.
 
7.3 Šie Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Attiecībām, kas rodas uz šo Noteikumu pamata, tiek piemēroti Latvijas Republikas likumi.
 
7.4 Jebkuras domstarpības starp pusēm, kas rodas no vai saistībā ar šiem Noteikumiem, citām  Pārdevēja vadlīnijām, politikām un citiem noteikumiem un nosacījumiem un turpmāk noslēgtajiem līgumiem, tiek atrisinātas sarunu ceļā. Ja Puses nespēj domstarpības izšķirt sarunu ceļā, attiecīgais strīds tiek iesniegts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Paziņojums par atteikšanos no līguma

Pasūti granulas e-veikalā – ātri un ērti!

Granulu transportēšanu veic klients. Piegādi nenodrošinām!

Premium klases granulas 6 mm

Lepakojumā

0.99 t uz paletes 66 x 15 kg maisi
255€ palete (257,60€ tonna)

255€ palete (ar PVN)

Maksimālais pasūtījuma apjoms 10 paletes

Daudzums:
up arrow
palete
down arrow